Khung chương trình

Introduction Part
Introduction Part 00:00:00
Pronunciation 1 (Optional)
Pronunciation- Unit 1 00:00:00
HW IPA 1.1 00:10:00
HW IPA 1.2 00:10:00
Pronunciation 2 (Optional)
Pronunciation- Unit 2 00:00:00
HW IPA 2.1 00:10:00
HW IPA 2.2 00:10:00
HW IPA 2.3 00:10:00
HW IPA 2.4 00:10:00
Pronunciation 3 (Optional)
Pronunciation- Unit 3 00:00:00
HW IPA 3.1 00:10:00
HW IPA 3.2 00:10:00
HW IPA 3.3 00:10:00
Pronunciation 4 (Optional)
Pronunciation- Unit 4 00:00:00
HW IPA 4.1 00:10:00
HW IPA 4.2 00:10:00
HW IPA 4.3 00:10:00
HW IPA 4.4 00:10:00
Unit 1
IELTS Foundation UNIT 1 00:00:00
HW IELTS Foundation Unit 1.1 LISTENING 00:10:00
HW IELTS Foundation Unit 1.2 GRAMMAR 00:10:00
HW IELTS Foundation Unit 1.3 PRONUNCIATION 00:10:00
HW IELTS Foundation Unit 1.4 VOCABULARY 00:10:00
HW IELTS Foundation Unit 1.5 WRITING 00:10:00
Unit 2
IELTS Foundation UNIT 2 00:00:00
HW IELTS Foundation Unit 2.1 LISTENING 00:10:00
HW IELTS Foundation Unit 2.2 GRAMMAR 00:10:00
HW IELTS Foundation Unit 2.3 VOCABULARY 00:10:00
HW IELTS Foundation Unit 2.4 READING 00:10:00
REVIEW 1
IELTS FOUNDATION REVIEW 1 00:00:00
Unit 3
IELTS Foundation UNIT 3 00:00:00
HW IELTS Foundation Unit 3.1 LISTENING 00:10:00
HW IELTS Foundation Unit 3.2 VOCABULARY 00:10:00
HW IELTS Foundation Unit 3.3 GRAMMAR 00:10:00
HW IELTS Foundation Unit 3.4 READING 00:10:00
HW IELTS Foundation Unit 3.5 PRONUNCIATION 00:10:00
HW IELTS Foundation Unit 3.6 WRITING 00:10:00
Unit 4
IELTS Foundation Unit 4 00:00:00
HW IELTS Foundation Unit 4.1 VOCABULARY 00:10:00
HW IELTS Foundation Unit 4.2 GRAMMAR 00:10:00
HW IELTS Foundation Unit 4.3 LISTENING 00:10:00
REVIEW 2
IELTS FOUNDATION REVIEW 2 00:00:00
Unit 5
IELTS Foundation Unit 5 00:00:00
HW IELTS Foundation Unit 5.1 VOCABULARY 00:10:00
HW IELTS Foundation Unit 5.2 GRAMMAR 00:10:00
HW IELTS Foundation Unit 5.3 READING 00:10:00
Unit 6
IELTS FOUNDATION UNIT 6 00:00:00
HW IELTS Foundation Unit 6.1 VOCABULARY 00:10:00
HW IELTS Foundation Unit 6.2 GRAMMAR 00:10:00
HW IELTS Foundation Unit 6.3 READING 00:10:00
REVIEW 3
IELTS FOUNDATION REVIEW 3 00:00:00
IELTS Foundation Mid-term Exam 00:45:00
Unit 7
IELTS FOUNDATION UNIT 7 00:00:00
HW IELTS Foundation Unit 7.1 VOCABULARY 00:10:00
HW IELTS Foundation Unit 7.2 GRAMMAR 00:10:00
HW IELTS Foundation Unit 7.3 READING 00:10:00
Unit 8
IELTS FOUNDATION UNIT 8 00:00:00
HW IELTS Foundation Unit 8.1 VOCABULARY 00:10:00
HW IELTS Foundation Unit 8.2 GRAMMAR 00:10:00
HW IELTS Foundation Unit 8.3 READING 00:10:00
Unit 9
IELTS FOUNDATION UNIT 9 00:00:00
HW IELTS Foundation Unit 9.1 VOCABULARY 00:10:00
HW IELTS Foundation Unit 9.2 GRAMMAR 00:10:00
HW IELTS Foundation Unit 9.3 READING 00:10:00
REVIEW 4
IELTS FOUNDATION REVIEW 4 00:00:00
Unit 10
IELTS FOUNDATION UNIT 10 00:00:00
HW IELTS Foundation Unit 10.1 VOCABULARY 00:10:00
HW IELTS Foundation Unit 10.2 GRAMMAR 00:10:00
HW IELTS Foundation Unit 10.3 READING 00:10:00
Unit 11
IELTS FOUNDATION UNIT 11 00:00:00
HW IELTS Foundation Unit 11.1 VOCABULARY 00:10:00
HW IELTS Foundation Unit 11.2 GRAMMAR 00:10:00
HW IELTS Foundation Unit 11.3 READING 00:10:00
Unit 12
IELTS FOUNDATION UNIT 12 00:00:00
HW IELTS Foundation Unit 12.1 VOCABULARY 00:10:00
HW IELTS Foundation Unit 12.2 GRAMMAR 00:10:00
HW IELTS Foundation Unit 12.3 READING 00:10:00
REVIEW 5
IELTS FOUNDATION REVIEW 5 00:00:00

Đánh giá khóa học

N.A

đánh giá
  • 5 sao0
  • 4 sao0
  • 3 sao0
  • 2 sao0
  • 1 sao0

Không tìm thấy bài đánh giá nào cho khóa học này.

Copyright © 2018 – Ewise

Tư Vấn Trực Tuyến