Nội quy lớp học tại EWise

TRƯỚC GIỜ HỌC:

  • Trước mỗi bài các bạn sẽ tra trước từ mới bằng cách truy cập hệ thống bài giảng của trung tâm.
  • Tra từ mới gồm có: nghĩa, cách phát âm và dạng từ

SAU GIỜ HỌC:

  • Sau mỗi bài các bạn sẽ phải làm bài tập về nhà bằng cách truy cập hệ thống bài tập về nhà của trung tâm.
  • Sau khi học xong bài TOEIC về tra từ mới khi học.
  • HƯỚNG DẪN TRUY CẬP LÀM BÀI VỀ NHÀ  xem tại video bên dưới:

 

Khung chương trình

Pronunciation 1
Pronunciation- Unit 1 00:00:00
HW IPA 1.1 00:10:00
HW IPA 1.2 00:10:00
HW IPA 1.2 00:10:00
Pronunciation 2
Pronunciation- Unit 2 00:00:00
HW IPA 2.1 00:10:00
HW IPA 2.2 00:10:00
HW IPA 2.3 00:10:00
HW IPA 2.4 00:10:00
Pronunciation 3
Pronunciation- Unit 3 00:00:00
HW IPA 3.1 00:10:00
HW IPA 3.2 00:10:00
HW IPA 3.3 00:10:00
Pronunciation 4
Pronunciation- Unit 4 00:00:00
HW IPA 4.1 00:10:00
HW IPA 4.2 00:10:00
HW IPA 4.3 00:10:00
HW IPA 4.4 00:10:00
Unit 1
CE- A1- Unit 1 00:00:00
HW CEA1 Unit 1.1 00:05:00
HW CEA1 Unit 1.2 00:05:00
HW CEA1 Unit 1.3 00:05:00
HW CEA1 Unit 1.4 00:10:00
Unit 2
CE- A1- Unit 2 00:00:00
HW CEA1 Unit 2.1 00:05:00
HW CEA1 Unit 2.2 00:10:00
HW CEA1 Unit 2.3 00:05:00
HW CEA1 Unit 2.4 00:05:00
Unit 3
CE- A1- Unit 3 00:00:00
HW CEA1 Unit 3.1 00:05:00
HW CEA1 Unit 3.2 00:05:00
HW CEA1 Unit 3.3 00:05:00
HW CEA1 Unit 3.4 00:05:00
Unit 4
CE- A1- Unit 4 00:00:00
HW CEA1 Unit 4.1 00:10:00
HW CEA1 Unit 4.2 00:05:00
HW CEA1 Unit 4.3 00:05:00
HW CEA1 Unit 4.4 00:05:00
Unit 5
CE- A1- Unit 5 00:00:00
HW CEA1 Unit 5.1 00:05:00
HW CEA1 Unit 5.2 00:10:00
HW CEA1 Unit 5.3 00:05:00
Unit 6
CE- A1- Unit 7 00:00:00
HW CEA1 Unit 7.1 00:10:00
HW CEA1 Unit 7.2 00:05:00
HW CEA1 Unit 7.3 00:10:00
HW CEA1 Unit 7.4 00:05:00
Unit 7
CE- A1- Unit 8 00:00:00
HW CEA1 Unit 8.1 00:10:00
HW CEA1 Unit 8.2 00:05:00
HW CEA1 Unit 8.3 00:05:00
Unit 8
CE- A1- Unit 9 00:00:00
HW CEA1 Unit 9.1 00:05:00
HW CEA1 Unit 9.2 00:05:00
HW CEA1 Unit 9.3 00:05:00
HW CEA1 Unit 9.4 00:10:00
Unit 9
CE- A1- Unit 10 00:00:00
HW CEA1 Unit 10.1 00:05:00
HW CEA1 Unit 10.2 00:05:00
HW CEA1 Unit 10.3 00:10:00
HW CEA1 Unit 10.4 00:10:00
Unit 10
CE- A1- Unit 11 00:00:00
HW CEA1 Unit 11.1 00:05:00
HW CEA1 Unit 11.2 00:10:00
HW CEA1 Unit 11.3 00:10:00
HW CEA1 Unit 11.4 00:05:00
Unit 11
CE- A1- Unit 12 00:00:00
HW CEA1 Unit 12.1 00:05:00
HW CEA1 Unit 12.2 00:10:00
HW CEA1 Unit 12.3 00:05:00
Unit 12
CE- A1- Unit 17 00:00:00
HW CEA1 Unit 17.1 00:05:00
HW CEA1 Unit 17.2 00:10:00
HW CEA1 Unit 17.3 00:05:00
HW CEA1 Unit 17.4 00:10:00
HW CEA1 Unit 17.5 00:10:00
Unit 13
CE- A1- Unit 18 00:00:00
HW CEA1 Unit 18.1 00:10:00
HW CEA1 Unit 18.2 00:05:00
HW CEA1 Unit 18.3 00:10:00
Unit 14
CE- A1- Unit 19 00:00:00
HW CEA1 Unit 19.1 00:05:00
HW CEA1 Unit 19.2 00:05:00
HW CEA1 Unit 19.3 00:05:00
Unit 15
CE- A1- Unit 22 00:00:00
HW CEA1 Unit 22.1 00:10:00
HW CEA1 Unit 22.2 00:15:00
HW CEA1 Unit 22.3 00:05:00
Unit 16
CE- A1- Unit 23 00:00:00
HW CEA1 Unit 23.1 00:10:00
HW CEA1 Unit 23.2 00:05:00
HW CEA1 Unit 23.3 00:05:00
Unit 17
CE- A1- Unit 24 00:00:00
HW CEA1 Unit 24.1 00:10:00
HW CEA1 Unit 24.2 00:10:00
HW CEA1 Unit 24.3 00:05:00
Final test part 1
HW CEA1 Final Test 1 00:05:00
HW CEA1 Final Test 2 00:35:00
HW CEA1 Final Test 3 00:05:00
TOEIC 450 Unit 1
TOEIC 450- Unit 1 00:00:00
HW TOEIC 450 UNIT 1 01:00:00
Unit 18
CE- A2- Unit 2 00:00:00
HW CEA2 Unit 2.1 00:10:00
HW CEA2 Unit 2.2 00:10:00
HW CEA2 Unit 2.3 00:05:00
Unit 19
CE- A2- Unit 4 00:00:00
HW CEA2 Unit 4.1 00:05:00
HW CEA2 Unit 4.2 00:10:00
HW CEA2 Unit 4.3 00:10:00
TOEIC 450 Unit 2
TOEIC 450- Unit 2 00:00:00
HW TOEIC 450 UNIT 2 01:00:00
Unit 20
CE- A2- Unit 3 00:00:00
HW CEA2 Unit 3.1 00:10:00
HW CEA2 Unit 3.2 00:10:00
HW CEA2 Unit 3.3 00:05:00
Unit 21
CE- A2- Unit 6 00:00:00
HW CEA2 Unit 6.1 00:10:00
HW CEA2 Unit 6.2 00:10:00
HW CEA2 Unit 6.3 00:10:00
TOEIC 450 Unit 3
TOEIC 450- Unit 3 00:00:00
HW TOEIC 450 UNIT 3 01:00:00
Unit 22
CE- A2- Unit 7 00:00:00
HW CEA2 Unit 7.1 00:10:00
HW CEA2 Unit 7.2 00:10:00
HW CEA2 Unit 7.3 00:05:00
Unit 23
CE- A2- Unit 8 00:00:00
HW CEA2 Unit 8.1 00:10:00
HW CEA2 Unit 8.2 00:10:00
HW CEA2 Unit 8.3 00:05:00
TOEIC 450 Unit 4
TOEIC 450- Unit 4 00:00:00
HW TOEIC 450 UNIT 4 01:00:00
Unit 24
CE- A2- Unit 10 00:00:00
HW CEA2 Unit 10.1 00:10:00
HW CEA2 Unit 10.2 00:10:00
HW CEA2 Unit 10.3 00:05:00
Unit 25
CE- A2- Unit 11 00:00:00
HW CEA2 Unit 11.1 00:05:00
HW CEA2 Unit 11.2 00:10:00
HW CEA2 Unit 11.3 00:05:00
TOEIC 450 Unit 5
TOEIC 450- Unit 5 00:00:00
HW TOEIC 450 UNIT 5 01:00:00
Unit 26
CE- A2- Unit 1 00:00:00
HW CEA2 Unit 1.1 00:05:00
HW CEA2 Unit 1.2 00:10:00
HW CEA2 UNIT 1.3 00:10:00
Unit 27
CE- A2- Unit 9 00:00:00
HW CEA2 Unit 9.1 00:10:00
HW CEA2 Unit 9.2 00:10:00
HW CEA2 Unit 9.3 00:05:00
Final test part 2
ETS Toeic 2018 Listening Test 1 00:45:00
TOEIC 450 Unit 6
TOEIC 450- Unit 6 00:00:00
HW TOEIC 450 UNIT 6 01:00:00
Unit 28
CE- A2- Unit 13 00:00:00
HW CEA2 Unit 13.1 00:10:00
HW CEA2 Unit 13.2 00:10:00
HW CEA2 Unit 13.3 00:05:00
Unit 29
CE- A2- Unit 14 00:00:00
HW CEA2 Unit 14.1 00:10:00
HW CEA2 Unit 14.2 00:05:00
HW CEA2 Unit 14.3 00:05:00
TOEIC 450 Unit 7
TOEIC 450- Unit 7 00:00:00
HW TOEIC 450 UNIT 7 01:00:00
Unit 30
CE- A2- Unit 15 00:00:00
HW CEA2 Unit 15.1 00:10:00
HW CEA2 Unit 15.2 00:10:00
HW CEA2 Unit 15.3 00:05:00
Unit 31
CE- A2- Unit 16 00:00:00
HW CEA2 Unit 16.1 00:10:00
HW CEA2 Unit 16.2 00:10:00
HW CEA2 Unit 16.3 00:05:00
TOEIC 450 Unit 8
TOEIC 450- Unit 8 00:00:00
HW TOEIC 450 UNIT 8 01:00:00
Unit 32
CE- A2- Unit 18 00:00:00
HW CEA2 Unit 18.1 00:10:00
HW CEA2 Unit 18.2 00:10:00
HW CEA2 Unit 18.3 00:05:00
Unit 33
CE- A2- Unit 19 00:00:00
HW CEA2 Unit 19.1 00:10:00
HW CEA2 Unit 19.2 00:10:00
HW CEA2 Unit 19.3 00:05:00
TOEIC 450 Unit 9
TOEIC 450- Unit 9 00:00:00
HW TOEIC 450 UNIT 9.1 01:00:00
Unit 34
CE- A2- Unit 23 00:00:00
HW CEA2 Unit 23.1 00:10:00
HW CEA2 Unit 23.2 00:10:00
HW CEA2 Unit 23.3 00:05:00
Unit 35
CE- A2- Unit 24 00:00:00
HW CEA2 Unit 24.2 00:10:00
HW CEA2 Unit 24.3 00:05:00
HW CEA2 Unit 24.1 00:10:00
Final test part 3
ETS Toeic 2018 Listening Test 2 00:45:00
ETS Toeic 2018 Reading Test 1 01:15:00
TOEIC 450 Unit 10
TOEIC 450- Unit 10 00:00:00
HW TOEIC 450 UNIT 10 01:00:00
TOEIC 450 Unit 11
TOEIC 450- Unit 11 00:00:00
HW TOEIC 450 UNIT 11 01:00:00
TOEIC 450 Unit 12
TOEIC 450- Unit 12 00:00:00
HW TOEIC 450 UNIT 12.1 01:00:00
HW TOEIC 450 UNIT 12.2.1 00:15:00
HW TOEIC 450 UNIT 12.2.2 00:15:00
HW TOEIC 450 UNIT 12.2.3 00:15:00
HW TOEIC 450 UNIT 12.2.4 00:15:00
TOEIC 450 Unit 13
TOEIC 600- Unit 2 00:00:00
TOEIC 450 Unit 14
TOEIC 600- Unit 4 00:00:00
TOEIC 450 Unit 15
TOEIC 600- Unit 6 00:00:00
Final test part 4
ETS Toeic 2018 Reading Test 2 01:15:00
ETS Toeic 2018 Listening Test 3 00:45:00
ETS Toeic 2018 Reading Test 3 01:15:00
ETS Toeic 2018 Listening Test 4 00:45:00
ETS Toeic 2018 Reading Test 4 01:15:00

Đánh giá khóa học

N.A

đánh giá
  • 5 sao0
  • 4 sao0
  • 3 sao0
  • 2 sao0
  • 1 sao0

Không tìm thấy bài đánh giá nào cho khóa học này.

Copyright © 2018 – Ewise

Tư Vấn Trực Tuyến