Khung chương trình

Pronunciation 1 (Optional)
Pronunciation- Unit 1 00:00:00
HW IPA 1.1 00:10:00
HW IPA 1.2 00:10:00
Pronunciation 2 (Optional)
Pronunciation- Unit 2 00:00:00
HW IPA 2.1 00:10:00
HW IPA 2.2 00:10:00
HW IPA 2.3 00:10:00
HW IPA 2.4 00:10:00
Pronunciation 3 (Optional)
Pronunciation- Unit 3 00:00:00
HW IPA 3.1 00:10:00
HW IPA 3.2 00:10:00
HW IPA 3.3 00:10:00
Pronunciation 4 (Optional)
Pronunciation- Unit 4 00:00:00
HW IPA 4.1 00:10:00
HW IPA 4.2 00:10:00
HW IPA 4.3 00:10:00
HW IPA 4.4 00:10:00
Unit 1
Unit 2
Unit 3
Unit 4
Unit 5
IELTS 4.0 Mid-term Test 00:00:00
Unit 6
Unit 7
Unit 8
Unit 9
Unit 10
IELTS 4.0 Final Test 00:00:00

Đánh giá khóa học

N.A

đánh giá
  • 5 sao0
  • 4 sao0
  • 3 sao0
  • 2 sao0
  • 1 sao0

Không tìm thấy bài đánh giá nào cho khóa học này.

Copyright © 2018 – Ewise

Tư Vấn Trực Tuyến